První kroky

Tento kurz je primárně určen pro rodiče dětí ve věku do 3-4 let. Řada rodičů však při výchově něco zanedbá, takže kurz lze doporučit každé rodině, kde je alespoň jedno dítě ve věku do 10 let. Věk do 3-4 let je nazýván zlatým věkem z hlediska výchovy dítěte, s největší možností formovat osobnost. Je dobré si uvědomit, že řadu charakterových vlastností dítěte vytváříme ve věkově zřetelně omezených údobích.

Každé dítě je jiné. Každé dítě má jiné rodiče a vyrůstá v jiném prostředí. Proto nelze stanovit univerzální řešení a výchovnou metodu, i když jisté výchovné zásady existují. Jsou jimi např. společné řešení problémů dětí, individuální přístup ke každému z nich, láska a úcta k nim, a to již v prvních měsících jejich života.

Kurz probíhá formou osmi volně navazujících setkání, z nichž každé je tematicky zaměřeno. Každé setkání vyžaduje dobrou přípravu, aby účast na něm přinesla účastníkům co největší efekt.

Témata jednotlivých setkání

 • Klíčové aspekty rozvoje dítěte
 • Rodinné prostředí
 • Temperament a dědičnost
 • Komunikace mezi manžely
 • Sourozenecké vztahy
 • Význam hry v životě dítěte

Kurzy, které ProFamilia nabízí, jsou založené na case study (případových studiích). Studium případu probíhá ve čtyřech fázích.

 • Samostatná práce s textem – každý rodič si případ přečte sám a vypíše si fakta, problémy a formulář.
 • Diskuze s manželem – manželé si nad případem sednou spolu a své závěry sepíší na připravený formulář.
 • Práce v malé skupině – setkání několika párů u někoho z účastníků – společná diskuze a výměna názorů – setkání trvá 60-90 minut.
 • Práce ve velké skupině – diskuze vedená moderátorem, osm setkání, která trvají 1,5 hodiny (po předchozím nahlášení je v průběhu tohoto setkání možné využít hlídání dětí). Důležitou roli zde hraje moderátor, který celou diskuzi řídí a který se snaží od účastníků získat názory a návrhy řešení.

ProFamilia se tak snaží zprostředkovat znalosti praktické, nikoliv teoretické.

Při každém setkání se zabýváme konkrétním případem, ve kterém hledáme fakta a problémy a následně se snažíme je řešit.

Podobná prezentace kurzu proběhne na prvním setkání. Účast je možná pouze pro manželské páry.

Setkání velkých skupin (max. 10 manželských párů) probíhá ve školce Světýlko, kde jsou pro to vytvořeny vhodné podmínky.   

Další konkrétní informace naleznete v odkazu AKTUALITY

Fotogalerie: První kroky 2010
                    První kroky 2011

Březen

Vstoupili jsme do postního období. Děti se snaží svými dobrými skutky a prací na dobrých návycích sbírat srdíčka pro Pána Ježíše. Na konci postního období je ponesou v obětním průvodu na oltář.

Mše svatá se bude konat 17.4. 2019 v kostele sv. Martina. 

 Dne 25.3. jsme s předškolními dětmi navštívili školu Světlo. Děti nás přivítaly a provedly dvěmi hodinami jejich výuky. Paní ředitelka ukázala dětem i zbývající prostory školy a nakonec si mohly vybrat z krásných výrobků, které pro ně školáci vyrobily. 

Snídaně s maminkami bude přesunuta na květen.

 

 

 

Zprávy

 

 • Děti přijímáme  během celého školního roku
 •  Rádi každého zájemce - rodiče individuálně seznámíme se školkou. Domluvte si schůzku.