• Dotace

    •  


      

     Základní pilíře projektu

     Hodnotové zázemí

     Na prvním místě nám záleží na výchově dětí ve shodě s integrální koncepcí lidské osoby, její důstojností a svobodou prostřednictvím rozvoje lidských ctností jako jsou spravedlnost, odpovědnost, úcta k druhým lidem, touha po poznání pravdy, solidarita, zdvořilost, pravdomluvnost, věrnost, pracovitost, obezřetnost, čímž čerpáme z tradic české a evropské křesťanské kultury. Křesťanská formace dětem pomáhá rozvíjet dobré návyky chování a získávat vlastnosti, díky kterým mohou dobře vykonávat svou práci.

     Mateřská škola Světýlko dbá na to, aby byla udržována křesťanská povaha školky. Školku pravidelně navštěvují kněží katolické církve. 

     Naše školka se vyhýbá srovnávání (k čemuž nám mimo jiné pomáhají i školní stejnokroje). Cílem je odhalit talenty každého dítěte a rozvíjet je tak, aby se každé dítě mohlo plně realizovat. MŠ v Třebíči byla inspirovaná školkami Občanského sdružení Parentes, vznikla z iniciativy rodičů.

     Bude si stále zachovávat svou křesťanskou identitu, aniž by byla školkou církevní, jejíž zřizovatel bývá biskupství či jiná církevní instituce.

     Úloha rodiny  

     Rodiče jsou pro děti prvními a nejdůležitějšími zprostředkovateli vzdělávání a mají nezanedbatelné právo i povinnost svoje děti vzdělávat. Náš vzdělávací projekt může fungovat pouze za jejich aktivní účasti a je podmínkou pro přijetí dítěte a jeho následnou formaci.

     Přirozeným prostředím pro vzdělávání člověka je rodina, v níž jedinec získává základní principy a postoje pro morální, intelektuální i tělesný vývoj, za něž mají zodpovědnost rodiče.

     Mateřská školka pomáhá rodičům být prvními vychovateli svých dětí, aniž by je však nahrazovala. Vliv mateřské školky na vzdělávání dětí je sice velký, ale nikdy nezasahuje do hloubky, šíře ani kontinuity vzdělávání v takové šíři, jako je tomu v rodině. Kvalitního rozvoje dítěte lze dosáhnout pouze tehdy, když rodina a školka sdílejí společné základní hodnoty. Spolupráce rodičů a školky vede k harmonickému a vyrovnanému vývoji dětí.

     Naše metoda vzdělávání se opírá o skutečně velmi úzkou spolupráci rodičů s  odborným personálem mateřské školky. Spolupráce učitelů s rodiči je založena na vzájemné důvěře a individuálním přístupu ke každé rodině. Učitelé mají v prvé řadě za cíl pomáhat rodičům ve vzdělávání dětí a podporovat je například pomocí individuálních konzultací, a tak sledovat momentální pokroky dítěte. Rodiče se mohou zúčastňovat besed o výchově a vzdělávání v rodině, přednášek a kurzů. V této oblasti úzce spolupracujeme s Občanským sdružením ProFamilia(http://www.profamilia.cz/).

     Tutoriální systém   

     Tento nový projekt podporuje individuální přístup ke každému dítěti a zaměřuje se na růst jeho osobnosti. Za pomoci rodičů a učitelů se každému dítěti v souladu s jeho věkem stanoví plán osobního rozvoje, díky němuž bude možné sledovat a hodnotit jeho pokroky. U dítěte se určí slabší stránky, které je třeba zlepšit, a ty silnější, jež je třeba rozvíjet. Je snaha o individuální přístup ke každému dítěti v průběhu docházky do mateřské školy.

     Cílem je rozvoj dítěte po všech stránkách, nikoliv jen některé stránky jeho individuality.

     Rodiče by měli být schopni uplatňovat v rodinném kolektivu stejná základní pravidla jako ve školce. Nesoulad mezi přirozeným prostředím vzdělávání, kterým je rodina a mateřská škola, by mohl vést k tomu, že by úsilí o zlepšení výsledků dítěte a upevnění jeho vůle bylo zbytečné. Proto se učitelka zodpovědná za tutoring nejprve sejde s rodiči a dohodne se s nimi na pravidlech osobního rozvoje žáka i rodiny.

     Tutoriální setkávání jsou pravidelná (třikrát ročně) a účastní se jich oba rodiče.

     Výstupem ze setkání s tutorem je stanovení konkrétních a velmi jasných cílů, jejichž vyhodnocení probíhá na dalším setkání.

     Na veškeré probírané situace a chování je nahlíženo pozitivně, cílem je dítě kvalitně rozvíjet, nikoliv dítě nebo rodiče kárat! Tutor a rodiče společně diskutují a hledají řešení.

     Úspěch tutoringu závisí na důvěře a spolupráci učitelů - tutorů a rodičů a na pravidelných schůzkách.
      

       

     VIZE MATEŘSKÉ ŠKOLY

     Na prvním místě rodiče

     Rodina je základem výchovy dítěte a jeho růstu osobnosti. Rodiče jsou pro děti prvními a nejdůležitějšími zprostředkovateli vzdělávání a mají nezanedbatelné právo i povinnost svoje děti vzdělávat. Náš vzdělávací projekt může fungovat pouze za jejich aktivní účasti a je podmínkou pro přijetí dítěte a jeho následnou formaci.

     Školka pomáhá rodičům být prvními vychovateli svých dětí, aniž by je však nahrazovala. Spolupráce rodičů a školky vede k harmonickému a vyrovnanému vývoji dětí.

     Na druhém místě učitelé

     Základem mateřské školy je osobnostně a odborně kvalifikovaný  personál. Naše profesionální práce vychází a navazuje na zkušenosti občanského sdružení Parentes, které provozuje v Praze už dvě školky. Projekt škol Parentes vychází ze zkušeností více jak 500 školek a škol v zahraničí, které působí ve 38 zemích světa již několik desetiletí. Pro nás jsou nejbližším vzorem mateřské školy a školky velice úspěšně provozované v Polsku.

     Třetí místo zaujímá dítě

     Stavíme na společném zájmu rodičů a personálu školky, který směřuje k harmonickému růstu osobnosti dítěte v celé jeho nádheře a protože dítě se učí nápodobou rosteme všichni společně.

     .

     Snažíme se o formaci dětí v oblasti

     • získávání dobrých návyků a ctností
     • formování charakteru dítěte – práce, pořádek, samostatnost, začlenění do kolektivu
     • základní křesťanské výchovy
     • rozvoje intelektu a psychomotoriky

     Cesta - na té jsme až do konce našeho života

     Naše mateřská školka připravuje děti na vstup do školy a života, který bude smysluplný a cílevědomý.